Regulamin promocji

Regulamin – Konkurs świąteczny Tymciowelove

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Justyna Budz działająca pod firmą Tymciowelove, ul. Hindestraat 19, 5701GN Helmond, KVK: 75961717 
 2. Kontakt z Organizatorem konkursu możliwy jest pod adresem e-mail: tymciowelove@gmail.com 
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Facebook i Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§ 2 Uczestnicy konkursu 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadająca adres do doręczeń na terytorium Holandii, Niemiec I całej UE; 
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która jest: 
  1. członkiem najbliższej rodziny Organizatora, 
  2. pracownikiem Organizatora, 
  3. związana z Organizatorem umową zlecenia, o dzieło, współpracy, o świadczenie usług lub w jakikolwiek inny sposób współpracuje z organizatorem. 
 5. Za członków najbliższej rodziny uważa się: 
  1. wstępnych, 
  2. zstępnych, 
  3. rodzeństwo, 
  4. małżonka, 
  5. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia. 

§ 3 Czas i miejsce trwania konkursu 

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie. 
 2. Informacje o konkursie będą rozpowszechniane pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Tymciowelove-Handmade-109012928077783/, konta w serwisie Instargam znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/tymciowelove/ oraz na stronie: https://tymciowelove.com.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 09.00 i trwa do dnia 31 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.59 czasu polskiego.
 4. Komisja wyłoni Zwycięzców najpóźniej w dniu 3 stycznia 2022 r.
 5. Publiczne głosowanie rozpoczyna się w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 09.00 i trwa do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 23.59.59 czasu polskiego.
 6. Publiczne głosowanie będzie odbywało się na platformach Facebook (https://www.facebook.com/Tymciowelove-Handmade-109012928077783/) oraz Instagram (https://www.instagram.com/tymciowelove/).

§ 4 Zadanie konkursowe 

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: Co z asortymentu Tymciowelove chciałabyś znaleźć pod choinką i dlaczego? 
 3. Wykonanie Zadania Konkursowego rozumiane jest jako dodanie komentarza pod postem na FB lub na IG.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Nie może brać udziału jednocześnie w konkursie na FB i IG (konieczny jest wybór tylko jednej platformy).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
  1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  2. podają fikcyjne dane osobowe;
  3. naruszają regulamin serwisów Instagram i Facebook;
  4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanego za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 § 5 Wybór zwycięzcy 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 1-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: czterech) Zwycięzcę na każdym portalu (Facebook i osobno Instagram), który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najlepiej, najatrakcyjniej, najbardziej trafnie, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. Przyznana zostanie również nagroda specjalna dla dodatkowej osoby, która pozostanie niespodzianką.
 3. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 03.01.2022 r. 
 4. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 5. Lista Zwycięzców zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej dnia 03 stycznia 2022 roku na profilach Organizatora w serwisie Facebook i Instagram: https://www.facebook.com/Tymciowelove-Handmade-109012928077783/, https://www.instagram.com/tymciowelove/ oraz na stronie: https://tymciowelove.com. 
 6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej , najpóźniej dzień po ogłoszeniu wyników głosowania.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail na adres tymciowelove@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Holandii,Niemiec czy innych krajów Unii Europejskiej,danych na potrzeby podatkowe. 
 8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 10 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. W takim wypadku nagroda przepada. 
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 11. Każda Nagroda rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora jednokrotnie, najpóźniej w dniu 30 stycznia 2022 r., na adres na terytorium w UE wskazany przez Zwycięzcę.
 12. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 
 13. Dostęp do produktów elektronicznych zostanie przyznany Zwycięzcy w ciągu 7 dni od przekazania przez Zwycięzcę Organizatorowi niezbędnych danych.
 14. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisach Facebook i Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6 Nagroda 

 1. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1.  Nagroda I na każdym portalu osobno – produkt od Tymciowelove który osoba sobie sama wybierze,

 Nagroda II  – niespodzianka

 1. Zgodnie z ustawą o BTV Organizator pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 21%.
 2. Zwycięzca  może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 3. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na inną ani na nagrodę pieniężną (ekwiwalent pieniężny).

§ 7 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą ogłoszenia wyników – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi innymi technikami;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych;
  4. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 3.1.-3.3.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu na adres e-mail tymciowelove@gmail.com
 2. Uczestnik ma prawo wnieść reklamację w trakcie trwania konkursu, jak również w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Reklamacja: Konkurs nazwa konkursu”. 
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: tymciowelove@gmail.com z dopiskiem “Konkurs świąteczny Tymciowelove”.

§ 9 Obowiązek informacyjny – dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail tymciowelove@gmail oraz przez wiadomość prywatną na messenger 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) – zgoda Uczestników na udział w Konkursie, lit. b – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy oraz lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców i innych nagrodzonych osób, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców i innych nagrodzonych osób również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 4. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail tymciowelove@gmail.com
 6. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności KAS, organy ścigania. 
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 10 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2021 r.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w Internecie – w miejscach, w których były rozpowszechniane informacje na temat konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO:

Ankieta konkursowa dla Uczestników Konkursu “PrzyPINka dla mamy” prowadzona jest przez formularz Google. Wprowadzone w zgłoszeniu dane będą przetwarzane przez dostawcę formularzy, firmę Google, w jej centrach przetwarzania danych (www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html). W związku z tym wprowadzone dane mogą być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Wprowadzone dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to wprowadzonym danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych i przetwarzanych za pośrednictwem formularza, jest Justyna Budz, adres: Hindestraat 19, 5701GN Helmond, kvk: 75961717. Aby skontaktować się z Administratorem danych osobowych należy wysłać e-mail na adres: tymciowelove@gmail.com.

2. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Za Twoją zgodą przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu przeprowadzenia Konkursu “Świąteczną paczka”. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: tymciowelove@gmail.com.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Ciebie dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe Twoje uczestnictwo w Konkursie.