Bon podarunkowy – zasady

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH / VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych(Prezentowych)/ Voucherów.

II. Definicje. 

 1. Bon prezentowy / voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie internetowym Tymciowelove, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklepie  www.tymciowelove.com
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepie  internetowym Tymciowelove.com;
 3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie tymciowelove.com,
 6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w sklepie internetowym TymcioweLove.com,  mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
 7. Wydawca – oznacza firmę Tymciowelove zarejestrowaną pod adresem ……

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie  internetowym Bony Podarunkowe o wartości €20,  €50,00, €100,00 (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów sklepie internetowym Tymciowelove.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Bonu Podarunkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia bonu zgodnie z obowiązującym w Niderlandach prawem.
 9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej tymciowelove.com

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
  1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w sklepie internetowym Tymciowelove.com
  2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie sklepu Tymciowelove
  3. Posiadaczem bony może być osoba kupująca bon lub osoba do jakiej bon został wysłany
  4. Bon jest przypisany do adresu email podanego przy zamówieniu (osoby zamawiającej lub osoby obdarowanej bonem – Posiadacza, do której bon został wysłany)
  5. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
  6. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  7. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
  8. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. Możliwa jest komunikacja ze sklepem jedynie osób dokonujących zakupu bonu;
  9. Za pomocą bonów podarunkowych nie można dokonać zakupów innych bonów podarunkowych;

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej tymciowelove.com

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sklepie internetowym na stronie tymciowelove.com
 4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu : 25/11/2020pr

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.